Ostatné

Zákon č. 85/2005 Z.z. zo 4. februára 2005 o politických stranách a politických hnutiach v znení zákona č. 445/2008 Z.z., zákona č. 568/2008 Z.z., zákona č. 266/2010 Z.z. a zákona č. 181/2014 Z.z.

§ 22

5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotunepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné čislo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného : strana neprijala žiadne prípevky

Zverejnené dňa 25.2.2020

Zoznam osôb: strana v roku 2020 neprijala žiadne prípevky v zmysle vyššie uvedeného

Zverejnené dňa 27.3.2021

Zoznam osôb: strana v roku 2021 neprijala žiadne prípevky v zmysle vyššie uvedeného

Zverejnené dňa 23.3.2022

§ 23

(4) Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojom webovom sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: strana neeviduje žiadneho darcu

Zverejnené a aktualizované ku dňu 25.2.2020

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: strana neeviduje žiadneho darcu

Zverejnené a aktualizované ku dňu 27.3.2021

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: strana neeviduje žiadneho darcu

Zverejnené a aktualizované ku dňu 23.3.2022

Zákon o politických stranách

§ 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 25.2.2020

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 25.2.2021

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto nespĺňa požadovanú podmienku

Zverejnené a aktualizované ku dňu 23.2.2022

§ 23

(4) Zoznam darcov je strana povinná zverejňovať na svojom webovom sídle štvrťročne, najneskôr do 30 dní po ukončení kalendárneho štvrťroka. V zozname darcov strana uvedie meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu darcu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa aj obchodné meno, ak ide o právnickú osobu názov alebo obchodné meno a adresu sídla a hodnotu peňažného daru.

Zoznam darcov v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené a aktualizované ku dňu 25.2.2020

§ 22

5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle alebo v dennej tlači zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku sumou vyššou, ako je minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia príspevku alebo darom, alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako minimálna mzda pre zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platná v čase prijatia daru alebo bezodplatného plnenia. V oznámení strana uvedie výšku finančného príspevku, predmet a hodnotu daru, predmet a hodnotu iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno a adresu sídla.

Zoznam osôb v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 25.2.2020

V zmysle zákona č. 344/2018 Z.z..

§ 22 (5) Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojom webovom sídle zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením, ktorých hodnota je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia (ďalej len „zoznam“). V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla. Ak strana v predchádzajúcom kalendárnom roku neprijala príspevky podľa prvej vety, je o tom povinná do 31. marca zverejniť oznámenie na svojom webovom sídle.

Zoznam v zmysle vyššie uvedeného: nikto

Zverejnené dňa 25.2.2020

§ 22 (7) Strana je povinná zverejniť na svojom webovom sídle údaje o prijatej pôžičke v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla veriteľa, výšku pôžičky, dohodnutý úrok, dobu splatnosti a dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke. Údaje podľa prvej vety je strana povinná zverejniť do 30 dní odo dňa uzatvorenia zmluvy o pôžičke.

Pôžička vo výške 9 000 eur prijatá 29.11.2019 od Ing. Dariny Kolesárovej, Trieda SNP 61/A, 040 11 Košice ( ďalej aj „veriteľ“), dohodnutý úrok vo výške 0 % p.a., doba splatnosti: na základe výzvy veriteľa, najneskôr do 31.12.2020, dátum uzatvorenia zmluvy o pôžičke: 15.11.2019

Zverejnené dňa 15.12.2019